Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

Syarat Tiada Cacat Cela, Al-Iqalah Dan Jual Beli Salam .. ( ms 27-29 )

Syarat Tiada Cacat Cela

          Jika penjual meletakkan syarat kepada pembeli ketika kontrak, bahawa dia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang ada pada barangan yang dijual, kontrak tersebut sah. Ini kerana syarat tersebut mengukuhkan lagi kontrak dan menafikan hak pembeli untuk memulangkan semula atau membatalkan pembelian. Apatah lagi secara zahirnya barangan tersebut kelihatan tidak mempunyai sebarang kecacatan.
          Adakah ini bermakna khiyar aib digugurkan dan pembeli tiada hak untuk memulangkan semula barangan tersebut atau membatalkan jual beli tersebut jika didapati wujud kecacatan sedia ada, seperti mana hak yang diberikan kepada pembeli yang kita ketahui?
          Jawapan bagi masalah ini perlu dilihat kepada beberapa perkara :
1.     Jika barang tersebut tidak bernyawa, syarat tersebut tidak terpakai. Jadi, pembeli masih berhak memulangkan semula dan penjual perlu bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang wujud pada barangan tersebut. Hak menuntut khiyar aib masih diberikan kepada pembeli sepertimana yang dinyatakan sebelum ini.
2.     Jika barangan yang dijual tersebut bernyawa, penjual boleh melepaskan sebarang tanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang tidak nyata sahaja pada barangan tersebut pada masa kontrak dan yang diluar pengetahuannya. Sebabnya, pada kebiasaannya benda yang bernyawa mempunyai kecacatan yang tidak nyata. Dengan ini penjual berhak mengenepikan sebarang tanggungjawab terhadap kecacatan tersebut melalui syarat perlepasan tanggungjawab ini.
Al-Iqalah

Takrif
          Iqalah dalam bahasa Arab membawa makna angkat. Dalam kontrak, istilah ini merujuk kepada makna membatalkan hokum dan implikasi kontrak.
          Menurut istilah para fuqaha, iqalah ialah kedua-dua pihak yang memeterai kontrak bersetuju membatalkan kontrak yang boleh dibatalkan mengikut konsep khiyar (pilihan).
          Berdasarkan kepada takrif ini ;
1.     Dapat fahami bahawa iqalah hanya membabitkan kontrak tetap (akad lazim) iaitu apabila kontrak ini telah dimeterai (segala syarat dan rukunnya telah dipenuhi), salah satu pihak tidak dibenarkan membatalkan kontrak tersebut pada bila-bila masa walaupun tanpa persetujuan pihak yang satu lagi. Bagi kontrak boleh ubah (akad ja’izah) iaitu mana-mana pihak boleh membatalkan kontrak tersebut pada bila-bila masa walaupun tanpa persetujuan pihak kedua, kontrak ini tidak perlu kepada iqalah.
2.     Iqalah yang membabitkan kontrak yang boleh dibatalkan seperti jual beli, sewaan dan sebagainya. Bagi kontrak yang tidak boleh dibatalkan seperti nikah, ia tidak terbabit dengan iqalah.

Pensyariatan
          Pembatalan kontrak atau iqalah adalah bertepatan dengan syarak. Malah perkara ini disunatkan jika diminta oleh salah satu pihak kerana langkah ini memudahkan manusia dan memberikan mereka peluang untuk memperbetulkan sebarang tindakan yang dikesali yang telah dilakukannya. Mungkin salah satu pihak merasakan dia akan kerugian setelah memeterai kontrak tersebut atau pun dia merasakan kontrak tersebut tidak diperlukannya. Oleh itu dengan meneruskan kontrak ini, pihak ini akan bermasalah dan tertekan. Sebaliknya dengan membatalkan kontak tersebut, masalah tadi akan selesai dan meringankan bebannya. Pihak yang bersedia membatalkan kontrak ini sudah tentu beroleh ganjaran pahala.
          Dalil pensyariatan, Hadis Rasulullah s.a.w (maksudnya) :
“Barangsiapa yang membatalkan jual belinya (melakukan iqalah) dengan seorang muslim nescaya Allah akan menghapuskan kesalahannya”.
          Dalam lafaz lain yang disebut  (maksudnya) :
“Barangsiapa yang membatalkan (jual belinya) dengan seorang muslim nescaya Allah akan menghapuskan kesalahannya di hari kiamat kelak”.
          Dalam lafaz lain disebut (maksudnya) :
“Barangsiapa yang membatalkan (jual belinya) dengan orang yang menyesal…”

Rukun Iqalah
          Rukun Iqalah ialah : sighah, iaitu penawaran (ijab), contohnya : “Batalkan jual beli saya”. Dan persetujuan (qabul), contohnya : “saya batalkan jual beli dengan anda”
          Syarat yang ditetapkan ialah pembatalan tersebut iaitu penawaran dan persetujuan (ijab dan qabul) mestilah dalam majlis yang sama. Sama seperti syarat kontrak yang lain kerana iqalah juga termasuk dalam erti kata kontrak.

Syarat-syarat Iqalah
1.     Persetujuan kedua-dua pihak seperti yang dinyatakan dalam takrif : Jika salah satu pihak dipaksa melakukannya, ia tidak sah kerana iqalah bermaksud membatalkan kontrak. Oleh itu, perkara ini terikat dengan peraturan yang ada iaitu memerlukan persetujuan dan dilakukan secara sukarela.
2.     Tidak wujud sebarang pertambahan atau pengurangan kepada kontrak asal, barangan yang ditukar milik juga tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Ini kerana sebagaimana yang telah disebutkan tadi iqalah ialah membatalkan jual beli iaitu membatalkan kontrak yang sedia ada. Dengan ini kedua-dua pihak memperolehi semula barangan masing-masing sepertimana sebelum kontrak. Oleh itu, jika pembatalan dilakukan ke atas kontrak jual beli yang telah berlaku pertambahan kepada barang jualan asal; pertambahan yang boleh dipisah, contohnya kambing yang dijual telah melahirkan anak, dalam keadaan ini iqalah tidak boleh dilakukan.


Jual Beli Salam

Takrif
          Menurut bahasa Arab, salaf iaitu mendahulukan.
        Menurut istilah syarak pula jual beli salam ialah jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz salam atau salaf
          Jual beli salam adalah salah satu  jenis kontrak jual beli yang dibenarkan. Ia dibenarkan disebabkan ia dikecualikan daripada kategori menjual barangan yang tidak wujud.

pembentang : Hani Iradah binti Azman
                      (10BI01028) 

1 comments:

salam admin, i curious to know about al-iqalah. is it we decide on the dot to refuse or void buying something?

 

Post a Comment